ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

ВИЛОЯТИ  МУХТОРИ КЎҲИСТОНИ  БАДАХШОН

МАЉЛИСИ ВАКИЛОНИ ҲАЛҚИ  НОҲИЯИ РОШТҚАЛЪА

Қ А Р О Р

Иљлосияи 23-юми даъвати панљум

                                                               

       

           Аз   12 - декабри соли  2019                                          № 160             н Роштқалъа

                                                                       

                                                                            Дар  бораи бучети маҳаллии ноҳияи

                                                                                  Роштқалъа барои соли 2020     

 

       Мутобиқи  моддаи 8 Қонуни Кониститусионии  Ьумҳурии Тоьикистон   «Дар бораи мақомоти  маҳаллии ҳокимияти давлат=»  Маьлиси вақилони ҳалқи  ноҳияи Роштқалъа  ҚАРОР МЕКУНАД  :                    

     Буьети ноҳияи  Роштқалъа ба тариқи зайл муайян карда шавад:

 

  1.Буьети маҳаллии ноҳияи Роштқалъа барои соли 2020

       аз р\и  даромад  ба маблағи 27358218 -сомон=  ва аз р\и хароьот ба маблағи 27478504 - сомон=  

       бо дар назардошти касри буьет ба маблаци  120286-сомон=  тасдиқ карда шавад .      

 1. 2. Буьети худдии ноҳия аз р\и  даромад  ба маблағи  26371177-  сомон= ва аз р\и хароьот ба  маблағи 26484848- сомон= бо дар назардошти касри буьет  ба маблаци  113671 -сомон=  тасдиқ карда шавад.
 2. Буьети  деҳотҳо аз р\и қисми  даромад ба маблағи  987041 -сомон= ва аз р\и хароьот  ба  маблағи 993656  -  сомон= бо дар назардошти касри буьет ба маблаги  6615-сомон=  тасдиқ карда шавад   .
 3. Дар буьети худдии ноҳия  барои соли 2020  даромад аз тамоми  субъектҳои хоьагӣ дар қаламрави ноҳия ьойгир буда ба маблағи  3915000-  сомон= муқарар карда шавад.

                             Аз он ҷумла :

            Андоз аз даромади аҳол=                                                    2756500    - сомон=

 • Андоз аз фоида                                                                   210000      -сомон=
 • Андоз аз моликияти ғайриманқули                 49000 -    сомон=
 • Андоз аз арзиши иловашуда                                 170000   -    сомон=
 • Андоз аз истифодабарандагони роҳи автомобилгард    52000     -    сомон=
 • Андози низоми  содакардашуда                                       420000 -     сомон=
 • Андоз аз соҳибони воситаи  нақлиёт                               147000   -     сомон=
 • Боьи давлат=                                                            72000      -    сомон=
 • Воридоти цайриандоз=                             35000     -     сомон=
 • Андоз аз истифодаи каъри замин                        3500    -        сомон=

Ҳамаг=                                                                                3915000 -   сомон=

5     .Барои соли 2020 фонди маблағгузор= аз андозу даромадҳои  умумидавлат=  аз                                     андоздиҳандагон, ки дар ҳудуди ноҳия ьойгир шудаанд ба андозаҳои зерин муқарар карда шавад :

               Андоз аз даромади аҳол=                                                   100%

 • Андоз аз фоида                                                                     100%
 • Андоз аз моликияти ғайриманқул    100%
 • Андоз аз арзиши иловашуда 100%
 • Андоз аз истифодабарандагони роҳи автомобилгард 100%
 • Андози низоми  содакардашуда                                          100%
 • Андоз аз соҳибони воситаи  нақлиёт                                  100%
 • Боьи давлат=     100%
 • Дигар пардохтҳои ҳатм=                                100%
 • Андоз аз истифодаи каъри замин                             100%  -             

 

 

 

 

    6  Ҳароьоти  буьети ноҳияи Рошқалъа барои соли 2020 аз руи тартиби тақсимоти вазифав= ба тариқи зайл тасдиқ қарда шавад :

             Хароьотҳо                                                                                                       

   Мақомоти ҳокимияти давлат=                                2154633   -         сомон=

 • Мудофиа                          435169     -        сомон=
 • Маориф                        17422258  -       сомон=
 • Нигаҳдории тандуруст=                       4751971     -      сомон=
 • Суғуртаи иьтимоӣ ва ҳифзи иьтимоӣ            174080   -           сомон=
 • Хоьагии манзилии  коммунал=                        485673              -сомон=
 • Чорабиниҳои фарҳанг= ва оммав=                     1591846      -      сомон=
 • Ҳоьагии қишлоқ                         320595       -       сомон=
 • Фонди захиравии раиси ноыия             19575         -       сомон=
 • Нақлиёт ва комуникатсия                                 122704    -         сомон=

 

     Хамаг=                                                                    27478504    -    сомон=

 1. Ҳаьми маблағҳои мақсаднок, ки аз Буьети Ьумҳурияв= барои дастгирии иьтимоии минтақаҳои алоҳида дода мешаванд, барои ноҳияи Роштқалъа ба маблағи    23443219- сомон=,  аз ьумла барои буҷети худдии  ноҳия  23366777 -сомон=  тасдиқ карда шавад .

8 . Дар соли 2020 даромади буьети суцуртаи иьтимо= ва нафаща аз ыисоби андози иьтимо= ,хароьоти он барои пардохти нафаща ва к\макпулиыои иьтимо= дар ноыия ба маблаци 4607000 –сомон= тасдищ карда шавад .

 1. Маблағҳои мақсаднок аз тарафи Раёсати молияи ноҳия ба буьети деҳот=  барои пардохти

    музди меҳнат  ва маблағгузориҳо бо назардошти иьрои даромади буҷети онҳо ҷудо карда мешавад.

 1. Дар соли 2020 ба моддаҳои ҳимояшаванда ҳароҷоти музди меҳнат , маблағҳои

 ҳисоби барои  суғуртаи иҷтимоӣ , идрорпул= , нафақа , кӯмакпулиҳо , ҷубронпулӣ

 барои истифодаи қувваи  барқ, газ ва хизмати алоқа дохил карда мешаванд .

Дар сурати иҷро намудани қисми даромади буҷет ё мавҷуд будани сарфа аз рӯи моддаҳои ҷудогонаи хароҷот , мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳия дар маблағгузории ҳароҷот  ба ғайр аз моддаҳои ҳимояшаванда тибқи Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон тағийрот ворид менамояд .

Фонди музди меҳнат, нафақа ва идрорпулӣ дар раванди иҷроиши буҷет кам карда                   намешаванд ва иҷрои онҳо ҳатм=  мебошад.

11  Пули нақди гардони кассавии ноҳия ба ҳолати   1-01-2020 ба маблағи   - 708930  

 сомон= тасдиқ карда  шавад .

12  Ба мақомоти иҷроияи маҳалии ҳоқимияти  давлатии ноҳия  ва Раёсати  молияи ноҳия ҳуқуқ дода шавад , ки дар ҳолатҳои зарур=    ба қисми даромад ва ҳароҷоти буҷет  тағийрот ворид намоянд .

13  Дар  буьети маыаллии ноыия маблацыои махсус аз р\и даромад ба маблаци  130000-сомон= ва р\и хароьот ба маблаци 130000-сомон= тасдищ карда шаванд .

 1. Ҳисобот оиди иҷроиши буҷети маҳаллии ноҳияи Роштқалъа дар соли 2018 аз рӯи даромад ба

 маблағи 23973755  - сомон=  ва аз р\и хароҷот ба маблағи 23491154  -  сомон=   бо зиёд будани

даромад   нисбати  хароьот  ба маблағи 482601 - сомон= тасдиқ карда шавад.

 1. Комиссияи доимии маьлиси вакилони ҳалқи ноҳия оид ба иқтисод ва буьет масъалаи

 хароьоти буьет ва истифодаи мақсаднокии онро мунтазам назорат баранд.

 1. Назорат аз рафти иьрои Қарори мазкур ба зиммаи комиссияи доимии маьлиси вақилони

 ҳалқи ноҳия оид ба иқтисод ва буьет гузошта шавад.

 

                                                                                                                                                 Раискунандаи иљлосияи 23-юми даъвати панљуми Маљлиси вакилони халќи ноњияи Роштќалъа                                                                                      Х.Одинеков

 

 

 

             

 

                                     

 

 

  Иловаи 1   Ба қарори раиси ноҳия                                                                                     

       Аз  12  -   декабри соли 2019     160

 

                                Буьети ноҳияи Роштқалъа барои соли 2020

                          

                 Хамаги  даромадыо :

            Андоз аз даромади аҳол=                                                            2756500      -        сомон=

 • Андоз аз фоида                                                                           210000       --        сомон=
 • Андоз аз моликияти ғайриманқули                         49000        -          сомон=
 • Андоз аз арзиши иловашуда                         170000   -             сомон=
 • Андоз аз истифодабарандагони роҳи автомобилгард           52000    -              сомон=
 • Андози низоми  содакардашуда                                               420000    -            сомон=
 • Андоз аз соҳибони воситаи  нақлиёт                                       147000   -             сомон=
 • Боьи давлат=          72000    -              сомон=
 • Дигар пардохтҳои ҳатм=                                                           35000     -             сомон=
 • Андоз аз истифодаи каъри замин                          3500      -              сомон=

Ҳамаг=                                                                                        3915000     -           сомон=

           Ьамъ даромадҳо :                                                                            3915000     -         сомон=

     Маблағҳои мақсаднок                                                                    23443219  --        сомон=

    Хамаг= даромад                                                                             27358219 -           сомон=

       Касри буьет                                                                                    120286      -          сомон=

    Ҳамаг=     Хароьотҳо                                                                                                       

   Мақомоти ҳокимияти давлат=                                                       2154633     -          сомон=

 • Мудофиа                                              435169  -                сомон=
 • Маориф                                            17422259  -            сомон=
 • Нигаҳдории тандуруст=                                           4751971 -               сомон=
 • Суғуртаи иьтимоӣ ва ҳифзи иьтимоӣ                      174080 -                 сомон=
 • Хоьагии манзилии  коммунал=                                           485673   -               сомон=
 • Чорабиниҳои фарҳанг= ва оммав=                                        1591846   -             сомон=
 • Ҳоьагии қишлоқ                                                320595    -              сомон=
 • Фонди захиравии раиси ноыия                                            19575  -                  сомон=
 • Нақлиёт ва комуникатсия                                           122704  -                сомон=

Ьамъ хароьотҳо:                                                                      27478504              - сомон=

                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

    

 

 

       

    Иловаи 2 Ба қарори раиси ноҳия                                                                                     

          Аз  12 -    декабри соли 2019    160

 

                            Буьети худдии  ноҳияи Роштқалъа барои соли 2020

                                                     

                                                                Даромадҳо :

            Андоз аз даромади аҳол=                                                              2000200     -            сомон=

 • Андоз аз фоида                                                                             210000   --              сомон=
 • Андоз аз моликияти ғайриманқули                                                 -                      сомон=
 • Андоз аз арзиши иловашуда                           170000    -              сомон=
 • Андоз аз истифодабарандагони роҳи автомобилгард 52000 -                   сомон=
 • Андози низоми  содакардашуда                                                 420000               -   сомон=
 • Андоз аз соҳибони воситаи  нақлиёт                                         56500                      cомон=
 • Боьи давлат=            72000        -            сомон=
 • Дигар пардохтҳои ҳатм=                                                             20200      -              сомон=
 • Андоз аз истифодаи каъри замин                            3500          -            сомон=

 

Ҳамаг=                                                                                           3004400 -          сомон=

 

           Ьамъ даромадҳо :                                                                          3004400      -            сомон=

     Маблағҳои мақсаднок                                                                 23366777    -            сомон=

     Касри     буьет                                                                               113671 -                   сомон=

     Ҳамаг=                                                                                            26484848      -          сомон=

 

     Ҳароьотҳо:

 

 • Мақомоти ҳокимияти давлат=                                             1160977   -                сомон=
 • Мудофиа                                              435169  -                  сомон=
 • Маориф                                                                    17422259                  сомон=
 • Нигаҳдории тандурусти                                            4751971                    сомон=
 • Суғуртаи иьтимо= ва ҳифзи иьтимо=                                    174080                      сомон=
 • Хоьагии манзилии  комунал=                                                  485673 -                   сомон=
 • Чорабиниҳои фарҳанг= ва оммав=                                          1591846                    сомон=
 • Ҳоьагии қишлоқ                                           320595                      сомон=
 • Фонди захиравии раис                                               19575  -                     сомон=
 • Нақлиёт ва комуникатсия                                              122704 -                    сомон=

 

 • Ьамъ хароьотҳо:                                                                     26484848      -           сомон=

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

       Иловаи ба қарори раиси ноыия

            Аз  12  -  деқабри соли 2020    160

 

                      Буьети   Ьамоатҳои   деҳоти  ноҳияи  Роштқалъа

 

 Ьамоатыо               даромад         ҳароьот      касри буьет   мақомоти худидоракун=        

                                                     

Сежд                        198612          199715          1103                  199715

Барвоз                      151143          152246          1103                  152246

Роштқалъа               158437           159540         1103                  159540

М Миршакар           157456           158558         1102                  158558

Тусиен                      148923          150025          1102                  150025

Қ  Гадолиев              172470          173572          1102                  173572

                                         

Ыамаг=                    987041          993656         6615                   993656

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

  

   Иловаи   4  ба қарори раиси ноҳия

          Аз  12 -   деқабри соли 2019  160

 

 Тартиботи кварталии даромад ва ҳароьоти буьети ноҳияи Роштқалъа

барои соли 2020

 

№ бт

Номг\и  чорабиниҳо

Ьамъ

1

2

3

4

1

Андоз аз даромади аҳол=

2756500

677695

661560

716690

700555

2

Андоз аз фоида

210000

48300

50400

54600

56700

3

Андоз аз моликияти ғайриманқул

49000

11270

11760

12740

13230

4

Андоз аз арзиши иловашуда

170000

 

40800

     44200

85000

5

Андоз аз истифодабарандагони роҳи автомобилгард

52000

 

12480

13520

26000

6

Андози  низоми  содакардашуда

420000

82340

100800

109200

127660

7

Андоз аз соҳибони  воситаи  нақлиёт

147000

33810

35280

38220

39690

8

Боьи давлат=

72000

16560

17280

18720

19440

9

Дигар пардохтҳои  ҳатм=

35000

8050

8400

9100

9450

10

Андоз аз воситахои каъри замин

 

3500

805

840

910

945

 

Ҳамаг=

 

3915000

900450

939600

1017900

1057050

 

Маблағҳои мақсаднок

23443218

5860804

5860804

5860805

5860805

 

Касри   бучет

120286

30071

30071

30072

30072

 

Ҳамаг= даромадҳо

 

27478504

6791325

6830475

6908777

6947927

 

Ҳароьотҳои   сохахо

 

 

 

 

 

1

Ҳокимият ва идоракунии давлат=

2154633

538658

538658

538658

538659

2

Мудофиа

435169

108792

108792

108792

108793

4

Маориф

17422258

4277266

4316416

4394717

4433859

5

Нигаҳдории тандуруст=                         

4751971

1187993

1187993

1187993

1187992

6

Суғуртаи иьтимоӣ  ва ҳифзи иьтимоӣ       

 

174080

43520

43520

43520

43520

7

Хоьагии  манзилии  комунал=                                       

485673

121418

121418

121418

121419

8

Чорабиниҳои фарҳанг=  ва оммав=               

1591846

397961

397961

397962

    397962

10

Хоьагии қишлоқ                                              

320595

80148

80148

80148

80151

12

Комуникатсия ва нақлиёт

122704

30676

30676

30676

30676

14

Фонди эҳтиётии раис                                    

19575

4893

4893

4893

4896

 

Ьамъ хароьотҳо

27478505

6791325

6830475

6908777

6947927

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

      Иловаи 5 ба қарори раиси ноҳия

   Аз   12    деқабри соли 2019  160

 

    Фонди музди кори коркунони соҳаи Буьетии  ноҳияи Роштқалъа барои соли 2020

 

Номг\и    соҳаҳои  буьетӣ

Фонди музди меҳнат

Идоракунии давлат=

1190825

Мудофиа

153105

Маориф

11182871

Нигаҳдории тандуруст=

3200309

Хифзи иьтимоӣ

125631

Чорабиниҳои оммави ва фарҳанг=

967165

Ҳоьагии қишлоқ

194418

 

 

Ьамъ музди меҳнат

17014324

 

 

                                                             

 

 

Маърузаи Сардори Раёсати молияи нохия Х. Карамбахшов дар  ичлосияи 23-уми    даъвати паньум Маьлиси         вакилони халщи ноыия

 

                                 «Дар бораи лоиыаи бучети нохияи Рошткалъа

                              барои соли 2020 ва ичрои бучети

                                                                 махаллии нохия аз соли 2018».

 

           Ьумыурии Тоьикистон тавассути ыамгироии бахшыои ищтисод=,иьтимо= ва фарыангию илм= ыамчун ьузъи ьудонашавандаи ьомеаи ьаыон= арзёб= гардида ,ин пайвастаг= дар самтыои афзалиётноки рушди ьомеа вобастагии кишварро ба ищтисодиёти ьаыон= махсусан шарикони рушд боз ыам зиёд мегардонад .  Дар ин робита Пешвои муаззами миллат ,Президенти кишвар муытарам Эмомал= Раымон таъкид намудаанд « Пешбурди ощилонаи сиёсати молияв= ва муътадилии он дар ыамаи давру замоныо омили асосии устувории давлат мебошад .

             Идоракунии устувори молияи давлат= ,ыамчун яке аз самтыои асосии сиёсати ищтисодии Ыукумати Ьумыурии Тоьикистон   ба самаранок татбищ намудани афзалиятыо ва дастуру супоришыое ,ки аз Паёми Президенти Ьумыурии Тоьикистон ба Маьлиси Ол=  ,сафарыои кор= ба шаыру ноыияыои ьумыур= ва мулощот бо зиёиени кишвар ,соыибкорон ва дигар ьомеаи шаырванд= бармеоянд ,равона гардидааст .

            Бо дастгирии пайвастаи Ыукумати Ьумыурии Тоьикикистон татбищи барномаыои тасдищшуда ва рушди иьтимоию ищтисодии ьумыур= мунтазам таъмин гардида истодааст .

             Ыамзамон щайд кардан зарур аст,ки ьудо намудани маблацыои субвенсион= барои баъзе минтащаыои кишвар маыдуд шуда бошад ыам бо дастгирии Пешвои миллат – Асосгузори сулыу ваыдати милл= ,м\ытарам Эмомал= Раымон барои вилояти мо ьудошавии оныо назар ба соли ьор= бештар пешбин= шудааст .

           Мо бояд аз корыои таъмири беасосу серхароьот ,хариди техникаву технологияи дуюминдараьа ,сарфи беасосу барзиёди энергия ва маводыои дигари кор= худдор= намоем .

             Ыамзамон барои кам кардани сарфи маблацыои буьет= таъсиси муассисаыои цайридавлат= дар соыаыои маориф ,тандуруст= ,фарыанг ва дигар хизматрасониыоро равнащ диыем .

            Афзоиши харочоти бучети нохия дар соли оянда асосан барои ислохоти музди мехнат, фонди нафака, пардохтхои ичтимои равона карда мешавад .                     

          Хамзамон маблаггузории дигар моддахои харочотии идораю муассисахо ва ташкилотхои бучети, дар доираи имкониятхои мавчуда бо назардошти афзалиятхои сохави дар сатхи бучети соли чори нигох дошта шудааст.                                         

         Бучети соли 2019 хиссачудокунии маблагхоро аз хисоби ичрои барзиеди кисми даромади бучетхои махали ба «Фонди муътадилгардонии  оид ба рушди иктисодиет» ба хачми 20% -фоиз ва сохтмони иншоотхои мухим 5 %-фоиз  пешбини менамояд.

          Мувофики моддаи 18-Конун « Дар бораи бучети давлатии Чумхурии Точикистон барои соли 2020» дар соли 2020 ба моддахои химояшавандаи харочот, музди мехнат маблагчудокунихо барои сугуртаи ичтимои ,стипендия ,нафака ,ёрдампули ва чубронпули дохил карда мешавад.

        Хачми бучети соли 2019-ум, ки дар  ичлосияи сенздахум  даъвати панчум мачлиси вакилони халк тасдик шуда буд, маблаги 25564922 сомониро ташкил медод. Аз чумла аз хисоби маблагхои максаднок 21835215- сомони  ва аз руи даромадхои худии бучети нохия  3592000- сомон=.

       Раёсати молияи нохияи Рошткалъа дар асоси амру фармонхои Асосгузори сулху вахдати милли Пешвои миллат Президенти мамлакат, карорхои хукумати Чумхурии Точикистон,  МИМХД- вилоят ва нохия , фармонхои Вазорати молия ва Сарраёсати молияи вилоят фаъолият намуда дар 11-мохи соли равон корхои муайян ба ичро расонид.

        Дар мулощоти Пешвои миллат бо кормандони мащомоти молия , андоз, гумрук, сармоягузор= ва бонкыои ьумыур= ба роыбарони Вазорати молия ва кумитаи андоз   супориш дода шуд , ки мувофики вазъи имрузаи иктисодиет доир ба ичрои бучети давлати чорахои таъгирнопазир андешида , воридоти тамоми намудхои андоз ва пардохтхои хатмиро таъмин созанд.

       Дар баробари ин таъкид гардид, ки ухдадорихои давлат дар самти хифзи ичтимоии ахоли , пардохти музди мехнат, баланд бардоштани маош  дар сохаи маориф , тандурусти ва дигар сохахои ичтимои новобаста аз вазъи ба миеномада пурра таъмин мегарданд.

       Раёсати молияи нохияи Рошткалъа бахри ичрои ин супоришхо чунин корхоро ба сомон расонид .

 Ичрои бучети нохия дар 11-мохи соли равон ба холати 1-уми декабр аз руи даромадхои худии бучети нохия 103,1 % ( накша 3268719 сомони, ичро 3368595 сомони) таъмин гардид . Аз хисоби даромадхои худди дар ин давра ба бучети нохия 99876- сомони зиед ворид гардид.

       Хамаи намудхои сарчашмаи даромад аз 100 то 170 фоиз ба ичро расонда шудаанд, ба гайри андози даромад аз шахсони вокеъи ва воридоти цайрандоз= ,ки аз сабаби фаъолият нанамудани сохтмонхо ва иншоотхо ва коста гардидани вазъи молиявии бонкхо корхонахо ва хочагихои дехкониву фермери ичро нагардид .

      Кисми даромади бучети нохия  дар мохи ноябрь 111,9 (нащша 323280, иьро 361847) фоиз ба ичро расонида шуд.

      Андози ичтимои дар 11-мох   91,3- фоиз ичро гардид.

      Ичрои кисми харочоти бучети нохия бо таъгироту иловахояш дар мачмуъ 23485911- сомони ё худ ба андозаи 86- фоиз нисбати нащшаи солона  таъмин карда шуд.

     Харочотхои бучет мутобики карори Хукумати Чумхурии Точикистон Дар хусуси тадбирхои ичрои конуни Чумхурии Точикистон «Дар бораи бучети давлатии Чумхурии Точикистон барои соли 2020» вобаста ба воридшавии вокеъии даромадхо ба рох  монда шуда, чорабинихои авалиндарачаи хаетан мухим дар навбати аввал бо маблаг таъмин карда шуданд.

    Ба холати 1-уми декабри соли 2019  дар нохия карздори оиди пардохти музди мехнат ва дигар харочотхои ба он баробар аз руи хисоботхо вучуд надоранд.

    Карори Раиси ВМКБ «Дар бораи фаъолияти мунтазам ва самаранокии идораю муассисахо дар давраи тирамоху зимистон солхои 2019-2020» зери назорати Раесати молия карор дошта ба холати 1-уми декабри соли равон барои захира намудани хезум ва ангиштсанг маблаги 965694 сомони равона гардид.

     Карздории хизматрасонии барк ба холати 1-уми декабр пурра бархам дода шуданд.

     Таълили нишондодхои кисми даромад бучети нохия дар 11-мохи соли равон ва пешгуии он то охири соли равон нишон медиханд, ки ичрои бучети соли равон дар мачмуъ зиёда аз 100 фоиз таъмин хохад гардид.

                              

                              ЛОИХАИ БУЧЕТИ НОХИЯ БАРОИ СОЛИ  2020:    

       Лоихаи бучети махаллии нохия барои соли 2020 дар асоси дастурхои  Вазорати молия оиди дуруст ба рох мондани  накшагирии  даромади бучет ва ба бучет ворид намудани  бакияпулихо, инчунини дигар  камбудихое, ки  дар рафти  ичроиши бучети  соли чори ошкор  гардиданд такмил дода шудааст.

      Бучети соли 2020-уми нохия характери ичтимои дошта самтхои асосии бучети махаллии нохия ба мусоидати хамачониба барои рушди сохахои ичтимои , махсусан маориф, тандурусти, хифзи ичтимоии ахоли, баланд бардоштани дарачаи некуахволии шахрвандон, дастгирии оилахои камбизоат бо назардошти бо чубронпули ва дигар намуди кумакпулихо таъмин намудани ахолии камбизоат, ки аз Паёми Асосгузори сулху вахдати милли, Пешвои миллат  Президенти Чумхурии Точикистон  мухтарам Эмомали Рахмон. бармеояд, равона карда шудааст.

        Хачми  умумии даромади бучети махаллии нохия дар соли  2020  аз руи даромад 27358218 - сомони ва харочот дар хачми 27478504 сомони  бо дар назардошти касри бучет ба маблаги 120286- сомони  ба накша гирифта шудааст.

       Хачми бучети нохия барои соли 2020-ум нисбати бучети соли 2019-ум, ки дар ичлосияи ыаждаыуми    даъвати панчум  мачлиси вакилони халк тасдик шуда буд (25564922- сомони) ба маблаги 1913582 сомони ё ки 7,5 фоиз зиёд  мебошад.

     Даромадхои худии бучети нохия дар соли 2020-ум нисбати соли 2019-ум ба маблаги 323000 сомони ё,  ин ки 9,0 фоиз зиёд ба накша гирифта шудаанд. Дар бучет аз аввали соли тасдикшудаи нохия барои соли 2019-ум хачми маблагхои максаднок 85,4 фоиз, даромадхои худди 14,1 фоиз ва касри бучет дар хачми 0,5-фоиз мукаррар шуда, дар бучет барои соли 2020-ум  маблагхои максаднок дар хачми умумии бучет 85,3 фоиз ва даромадхои худи 14,2 фоизро ташкил медиханд ва  касри бучет дар нохия  маблаги  120286 – сомони ё ин ки 0,5-фоизро  ташкил медихад.

       Нишондихандахои даромади бучети нохия барои солхои 2019-2020-ум дар асоси Кодекси андози Чумхурии Точикистон ва дигар Карорхои Мачлиси олии Чумхурии Точикистон, Хукумати Чумхури  оиди андозситони ва танзими харочоти бучет муайян шудаанд.

     Хангоми пешгуии даромадхои бучети нохия мулохизахои Раёсати рушди иктисод ва фаъолияти зиддимонополии нохия, Кумитаи омори нохия, хисобу китоб ва маълумотхои пешниходкардаи идорахою муассисахо ва ташкилотхо хамчун асос ба инобат гирифта шудаанд.

         Соли 2020 маблаги умумии андозхои давлати ва даромадхо дар нохия ба маблаги 3915000- сомони ба накша гирифта шудааст. Дар хачми умумии андозхо хачми киёсии нисбатан зиёдро мисли солхои пештара андози даромад аз шахсони вокеи ташкил намуда, он ба 2756500-  сомони ё, ки 70,4  фоизи хачми умумии даромад баробар мебошад. Хачми хоси дигар андозхо ба таври зайл пешниход мегардад:

      Хачми воридот аз андози арзиши илова шуда 170000- сомони ё, ки 4,3 фоиз.

      Воридотхои гайриандози 35000- сомони ё, ки 0,9 фоиз.

      Андоз аз сохибони воситахои наклиёт 147000- сомони ё, ки 3,7 фоиз.

      Андози тартиби соддакардашуда 420000 сомони ё ки 10,7 фоиз

      Бочи давлатии 72000- сомони сомони ё, ки 1,8 фоиз.

      Андоз аз моликияти гайриманкул 49000- сомони ё ки 1,2 фоиз.

      Андоз аз фоида  210000 – сомони  е ки     5,4- фоиз    

      Андоз аз воситаи каъри замин – 3500- сомони  0,08-фоиз

     Андоз аз истифодабарандагони роыыои автомобилгард-  52000  ё ки – 1,3 фоиз

          Маблаги андоз аз арзиши иловашудаи дохили аз базаи нишондодашуда, бо назардошти имтиёзхо ва бо меъёри миёнаи тасдикшудаи 18 ва 7 фоиз 170000- сомони муайян карда шудааст, ки нисбати соли равон 30000-сомони зиёд  мебошад.

        Андоз аз даромади шахсони вокеи, ки дар хачми даромади худии бучети нохия 70,4 фоизро ташкил медихад, дар асоси даромади коркунону хизматчиёни сохахои хочагии халки нохия ва дигар даромадхо пешбини шудааст, ки ин нисбати бучети аникшудаи соли равон   32500-  сомони   зиёд мебошад.

        Нишондихандахои андоз аз фоида аз руи маълумотхои корхонаю ташкилотхо оид ба бучет интикол додани маблагхои андоз аз фоида тартиб дода шудаанд.

       Меъёри  андоз аз фоида  23 фоиз вале на кам аз як фоизи даромади умуми пардохт карда мешавад.

      Маблаги умумии андоз аз фоида дар лоихаи бучети соли 2020-ум 210000 сомони муайян карда шудааст, ки нисбати накшаи соли равон 100000- сомони зиёд мебошад.

      Андоз аз моликияти гайриманкул барои соли 2020-ум дар асоси моддахои 269-282-и Кодекси андози Чумхурии Точикистон ба маблаги 49000 сомони муайян карда шудааст, ки нисбати соли равон  1000- сомони зиёд мебошад.

   Ин намуди андоз аз ыисоби объектыои царманщул= ба сифати биноыыои истищомат=, биноыыои ёрирасони оныо то 90 метр мураббаъ ба андозаи 3 фоиз , зиёда аз 90 метр мураббаъ 4 фоиз ситонида мешавад.

     Барои масоыати объектыои савдо ва хуроки умумии ва дигар намуди хизматрасон= то 250 метр мураббаъ ба андозаи 12,75 фоиз .      

Андоз аз  воситахои наклиёт аз руи хисоби як қувваи асп  бо иктидори мухаррик бо назардошти намуди наклиёт аз руи нишондиханда барои  хисобхо 55 сомони  ва бо чадвали  меъёрхои андоз  аз  воситахои наклиет дар асоси   моддаи 266 кодекси андози  Чумхурии Точикистон ба маблаѓи 147000 сомони дар назар  дошта шудааст, ки ин нисбати соли равон 37000 сомони ё, ки 33,6 фоиз зиёд мебошад. Накшаи ин намуди андоз мутобики маълумотхои бозрасии давлатии автомобилии  нохия барои  700 адад наклиёти давлати ва шахси муайян карда шуда, маблаги миёнаи андоз дар нохия барои як вохиди наклиёт ба маблаги  210 сомони рост меояд. Ичрои ин  намуди андоз ба дуруст ба хисоб гирифтани вохидхои наклиёт, пурра андозбанди намудан ва сари вакт ситонидани маблаги андоз вобаста мебошад.

         Воридоти  бочи давлати ба маблаги 72000 сомони ба накша гирифта шудааст, ки ин нисбати накшаи соли равон маблаги 10000 сомони зиёд аст. Воридоти ин намуди даромад ба зиёдшавии  хариду фуруши амволи манкул ва гайриманкул, инчунин хар гуна фаъолиятхои нотариали ва сабти асноди ыолати шаырванд= ва бащайдгириии шахсони ыущущи ва соыибкорони инфиродии нозироти андоз  вобаста мебошад.

         Пардохт ва дигар даромадхои гайриандози дар  лоиха ба маблаги 35000 сомони  ё, ки  10000-сомони зиёд  нисбати соли равон кам ба накша гирифта шуда, аз суратыисобыои махсуси идораю муассисаыо вобастаг= дорад.     

 Низоми махсуси андозбанди аз 4 намуди объект пардохт карда мешавад.

 1. Низоми андозбандии шахсони вощеъи, ки фаъолияти соыибкориро тибщи патент ё шаыодатнома амал= менамояд.
 2. Низоми соддакардашудаи андозбанд= барои субъектыои соыибкории хурд.
 3. Низоми соддакардашуда андозбанд= барои истеысолкунандагони маысулоти кишоварз= (андози ягона)
 4. Низоми махсуси андозбанд= барои субъектыои бизнеси боз=

 

        Дар лоиха ба андозаи 420000 сомони пешбини карда шудааст, ки нисбати соли  

        равон 100000- сомони зиёд аст.

             Дар вакти муайян намудани меъёрхои воридоти андозхои давлати ба бучетхои махалли аз хисоби андозхои махалли ва харочотхои бучетхои махалли ба хисоб гирифта шудаанд ва барои мувозинати бучетхои махалли ба даромади онхо воридоти маблагхо аз бучети Чумхурияви пешбини шудааст.

ХАРОЬОТИ БУЬЕТИ МАХАЛЛИИ НОХИЯ БАРОИ СОЛИ 2020-УМ:

Новобаста аз он, ки  бучети  давлат хамаи талаботхои сохахои  мухталифи хочагии халкро пурра конеъ карда натавонад хам,  Хукумати Чумхури ба масъалахои  фарохам овардани шароити мусоид  барои рушди илму маориф, фарханг, тандурусти ва хифзи ичтимоии ахоли  тавачўхи махсус зохир карда, сарфи  назар  аз душворихои ба миёномада ба ин сохахо афзалият  дода мешавад.

Харочоти бучети махалли дар соли 2020 давоми мантиќии бучет соли чори буда, пеш аз хама  он ба афзалиятхои мухими давлати равона карда мешавад.

Дар заминаи даромадхои  пешбинигардида харочоти бучети махаллии нохия барои соли 2020-ум дар лоиха ба маблаги 27478504 сомони муайян карда шудааст. Бучети нохия асосан характери ичтимои дошта маблаги 23940155 сомони ё, ки 87 фоизи он барои харочотхои соыаыои   ичтимои-фарханги ва маориф пешбини шудаанд.

         Дар хачми умумии харочоти бучети нохия барои соли 2020-ум   харочот барои макомоти давлати ва идоракуни 7,8 фоиз, мудофиа 1,6 фоиз,  маориф 63,4 фоиз,  тандурусти 17,3 фоиз, хифзи ичтимоии ахоли  0,6 фоиз, фарханг 5,8 фоиз, хочагии манзилию коммунали 1,8 фоиз, сохаи кишоварзи 1,2 фоиз пешбини карда шуда аст.

Аз ин харочотхо барои пардохти хакки мехнат  маблаги 17014324 сомони ё, ки 62  фоизи хачми бучет дар назар дошта шудаас

ХАРОЧОТХО БАРОИ МАКОМОТИ ДАВЛАТИ ВА ИДОРАКУНИ:

         Дар лоихаи бучети нохия барои соли 2020-ум харочотхо барои нигахдории макомоти давлати ва идоракуни ба маблаги 2154633 сомони ё, ки 7,9 фоизи дар назар дошта шудаанд, ки ин нисбати бучети соли равон 6542 сомони зиёд  мебошад.        

ХАРОЧОТХО БАРОИ СОХАИ   МАОРИФ:       

         Харочотхо барои рушди сохаи маориф дар лоихаи бучет ба маблаги 17422258 сомони пешбини шудаанд, ин харочотхо дар хачми киёсии  бучети нохия 63,4 фоиз  ташкил медиханд. Харочотхои  сохаи маориф нисбати соли равон ба маблаги 1570208 сомони  зиед буда, асосан бахри бехтар  амали гардондани барномаи миёнамухлати паст кардани сатхи камбизоатии ахолии равона карда шудаанд.

         Дар доираи маблагхои мазкур ба максади амали гардондани  карори Хукумати Чумхурии Точикистон №291 аз 30 июни соли 2004 барои маблаггузории меъери (сарикаси) дар мактабхо, ки соли 2010 тамоми мактабхои нохия ба ин шакл гузаштанд маблаги 14942435- сомони пешбини карда шудааст 

         Барои муассисахои маълумоти то мактаби 205505 - сомони дар назар дошта шудааст, ки нисбати соли равон 45197 сомони зиёд мебошад.

Барои нигох доштани мактабхои варзиши, мусики   483726-сомони пешбини карда шудааст.

ХАРОЧОТХО БАРОИ СОХАИ ТАНДУРУСТИ:

Дар солхои охир бо вучуди танќисии  молияви ба рушди сохаи  тандурусти, бехтар  намудани заминаи  моддии он диќќати  хоса равона гардид.

Ин аст, ки маблаѓгузории сохаи тандурусти мувофиќи  стратегияи  маблаѓгузории  солхои  2015-2020 амали гардида, хачми он дар соли оянда 4751971 сомони бо афзоиши  225422 сомони ё 17,3- фоиз пешбини гардидааст.

Дар доираи  маблагхои бучет, ки ба сохаи тандурусти равона  мегардад, дар навбати  аввал рушди муассисахои  табобатию профилактики, барномахои  давлати оид ба пешгирии касалихои сирояти  амали мегардад.

ХАРОЧОТХО БАРОИ ХИФЗИ ИЧТИМОИИ АХОЛИ:

         Дар сохаи хифзи ичтимоии ахоли барои дастгирии  табаќахои камбизоати ахоли ва таъминоти  маќсадноки  суроѓавии онхо, диќќати махсус дода шуда, соли 2020-ум, дар хачми 174080-сомони  ба накша гирифта шудааст.

ХАРОЧОТХО БАРОИ ЧОРАБИНИХОИ ФАРХАНГИ :     

         Харочотхои бучети нохия барои чорабинихои фарханги  барои соли 2020-ум  бо афзоиши нисбати соли равон ба андозаи 5,0 фоиз дар хачми 1591846 сомони ба накша гирифта шудааст, ки ин нисбати соли 2019-ум ба маблаги 75769  -сомони  зиёд мебошад                                

                                  ХАРОЧОТХО БАРОИ МУДОФИА

         Дар бучети нохия харочотхо барои  мудофиа ба маблаги 435169- сомони ба накша гирифта шудааст, ки нисбати соли равон 6686 сомон= зиёд аст .

ХАРОЧОТИ СОХАИ  ХОЧАГИИ МАНЗИЛИЮ КОМУНАЛИ:

         Дар сохаи хочагии манзилию коммунали харочотхои бучет оид ба  нигохдори ва таъмири фонди манзил, ободонии  маркази нохия ва нигохдории манзил  дар соли 2020-ум маблаги 485673 сомони бо афзоиши 7-фоиз ба маблаги  31773- сомони нисбати соли равон дар назар дошта  шудааст.

Дар сохаи кишоварзи бошад дар бучет маблаг барои нигохдории идораи бойтори пешбини шудааст ва соли 2020-ум он маблаги 320595- сомони дар назар дошта шудааст.

Мухтарам намояндагони мардуми!

Иштирокдорони ичлосия!

          Вобаста ба захирахои молиявии мавчуда дар доираи бучети солона хамаи талаботхои гузошташуда ба инобат гирифта нашудаанд, вале онхо дар солхои оянда дар доираи барномахои миенамухлат ва дарозмухлати харочотхо мархила ба мархила аз руи афзалиятнокиашон амали хоханд шуд.

                                ИЧРОИ БУЧЕТИ МАХАЛЛИИ НОХИЯ АЗ

                                                           СОЛИ 2018

         Бучети махаллии нохия дар соли 2018-ум аз руи даромад ба маблаги  23973755 сомони ва аз руи харочот ба маблаги 23491154 сомони бо зиёд будани даромад нисбати харочот ба маблаги 482601 сомони тасдик карда шавад.

     Нишондихандахои бучети нохия барои соли 2020 мураккаб буда, таъмин намудани он аз хамаи моен вобастаги дорад, вале дар доираи рушди вокеъии  имрузаи  иктисодиет ичрошаванда мебошад

     Бинобар ин аз Шумо мухтарам намояндагони мардуми эхтиромона хохиш менамоям,  ки лоихаи пешниходшударо дастгири ва кабул намоед.

     Дар навбати худ Раёсати молияи нохия тамоми чорахои заруриро барои бо сифат ва самаранок ичро гардидани бучети махалли сафарбар менамояд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

                                                                                                                  

                                                                     

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Қабули шаҳрвандон

Раиси ноҳияи Роштқалъа

Мамадшоев Давлатшо Силтониҷотович 
Рузҳои қабул:
рузи Сешанбе, 
аз соати 10:00 то 12:00
рузи Шанбе, аз соати 08:00 то 12:00

Роҳбарон

САФАРОВ Давлат
Муовини якуми раиси ноҳияи Роштқалъа
Тел.:
 
ГУЛАМАДШОЗОДА Роза Иқболшо
Муовини раиси ноҳияи Роштқалъа
Тел.:
МАМАДРАИМОВ Занҷирқул
Роҳбари дастгоҳи раиси ноҳияи Роштқалъа
Тел.: